Klemens Václav Metternich, 1830

Opavský kongres (Troppauer Fürstenkongress, Opavský knížecí kongres) patří mezi kongresy monarchů z první třetiny 19. století. Konal se od 20. října do 20. prosince 1820 v Opavě. Popudem k jeho uspořádání byl revoluční vývoj v Neapoli v červenci toho roku.

Kníže Klemens Wenzel von Metternich pozval zástupce pěti evropských velmocí, aby se společně poradili o dalším politickém postupu. Za Rakousko, Rusko a Prusko se zúčastnili monarchové, korunní princové a diplomaté, zatímco Velkou Británii a Francii na jednání zastupovali jejich vyslanci.

Car Alexandr I.

Alexandr I. v roce 1817

stejně jako císař František

František z roku 1832.

byli přítomni osobně, Prusko zastupoval korunní princ Bedřich Vilém.

Bedřich Vilém IV.

Panovníci byli doprovázeni svými ministry zahraničí Ioannidem Kapodistriasem, Metternichem a Karlem Augustem von Hardenbergem.

Metternich se pokoušel přimět státy na základě uzavřené Svaté aliance k dohodě na intervencích v těch zemích, které byly ohroženy revolucí. Kromě Království obojí Sicílie šlo také o intervence ve Španělsku a v Portugalsku, kde byla díky republikánským myšlenkám po napoleonských válkách zpochybňována další existence monarchie.

19. listopadu podepsali panovníci Rakouska, Ruska a Pruska protokol, kterým byla potvrzena Metternichova linie zásahu zvenčí v případech počínajících revolucí s cílem jejich potlačení a tím zachování statu quo z roku 1815. Velká Británie proti této dohodě protestovala.

20. prosince byl kongres ukončen bez přesné shody v otázce intervence v Království obojí Sicílie. Bylo však dohodnuto pokračování kongresu v Lublani 26. ledna 1821, kde měly být vyjasněny poslední detaily.

Protokol určující právo velmocí na intervenci, podepsaný na Opavském kongresu (19. 11. 1820)


Spojenecké vlády, které se shromáždily v Opavě, aby zrale uvážily nebezpečí, jimž je nyní Evropa vystavena v důsledku revolucí, které v důsledku trestuhodného opomenutí všech povinností vypukly v několika státech, chtějíce za okolností tak vážných sáhnout k použití zákonitých a blahodárných zásad, na nichž je založeno jejich spojenectví, chtějíce také dodržovat práva posvěcená smlouvami a uchránit své národy a Evropu od zločinné nákazy a jejích politováníhodných důsledků. Toužíce konečně po zabezpečení šťastného a mírumilovného rozvoje civilizace, vlády spravedlnosti a zákonů pod záštitou křesťanské morálky, pořádku a osvícené starostlivosti, řečené vlády, když v pamětních spisech o svých konferencích z 23. října, 29. října a 7. listopadu shrnuly své názory na otázky, týkající se jejich zájmů, dohodly se, že stanoví smluvně v tomto předběžném protokolu zásady aktu, na základě kterého si přiznají právo a povinnost usnést se definitivně o opatřeních, která jsou v jejich moci, aby předešly rozšíření zla, jímž je ohrožena společnost, a aby přinesly lék tam, kde již působí a kde jej mohou spojené mocnosti postihnout.

V důsledku toho podepsali zmocněnci Rakouska, Pruska a Ruska v přítomnosti svých panovníků následující body:

Zásady:
1. Státy, které jsou součástí evropské aliance, jejichž forma vnitřní vlády bude změněna v důsledku povstání, čímž budou ohroženy další státy, přestávají tím být součástí zmíněné aliance a budou z ní vyloučeny až do té doby, kdy jejich postavení bude poskytovat záruky zákonitého pořádku a stability.

2. Spojené mocnosti se neomezí na to, že vyhlásí jejich vyloučení; nýbrž věrny zásadám, které vyhlásily, a vážnosti, kterou chovají ke každé zákonité vládě, jakož i každému činu, který vyvěrá ze svobodné vůle, se zavazují, že odmítnou uznat všechny změny, ke kterým došlo nezákonným způsobem.

3. Když státy, v nichž dojde k podobným proměnám, se v důsledku svého sousedství stanou otevřeným nebezpečím a spojené mocnosti budou moci vůči nim rozvinout účinnou a blahodárnou akci, použijí, aby je přivedly zpět do lůna aliance, nejdříve přátelské zákroky, na druhém místě donucovací sílu, jestliže by její použití bylo nezbytné.

Jejich aplikace:
4. Království obojí Sicílie prošlo jednou z proměn, shora charakterizovaných, a protože použití opatření vůči řečenému království, označených v předchozím odstavci, je zároveň nejvýš potřebné a možné, spojené mocnosti stanoví, že tato opatření budou provedena s nezměnitelným záměrem respektovat politickou existenci a nedotknutelnost řečeného království a s jediným cílem vrátit svobodu králi a národu, uvést královskou moc do takového postavení, aby v Království obojí Sicílie mohla sama zavést takový pořádek, jaký by mohla udržet z vlastních sil a bez podpory zahraniční moci a zabezpečit se před každým novým revolučním otřesem a zajistit svému národu klid a štěstí.

5. Ať už spojené mocnosti dosáhnou stanoveného cíle přátelskými zákroky, nebo ho budou nuceny dosáhnout s použitím vojenských sil, je dohodnuto, že výsledek jejich společného úsilí bude moci Království obojí Sicílie a Evropě zajistit dočasnou přítomnost okupační armády v neapolském státě. V případě přátelského narovnání by tato záruka bezpečnosti byla poskytnuta králi, kdyby ji po mocnostech žádal. V každém případě by vojenskou okupaci uskutečnila rakouská armáda jménem mocností, které sjednaly tento akt, i těch, které se k němu připojí.

6. Aby uskutečnily všechna tato opatření, budou spojené mocnosti jmenovat zvláštní zmocněnce, kteří budou vybaveni společnými instrukcemi a kteří pod předsednictvím rakouského zmocněnce uspořádají konferenci, která bude pověřena veškerým jednáním a transakcemi, ke kterým by mohlo dojít mezi řečenými mocnostmi a J. V. králem sicilským.

7. Na tomto základě budou pokračovat práce opavského shromáždění, až se vlády doví o výsledcích zákroků u J. V. krále sicilského a až vláda v Tuilleriích a vláda svatojakubského dvora ohlásí své rozhodnutí vzhledem k tomuto předběžnému protokolu.

Tento protokol bude proto sdělen těmto vládám se všemi vysvětleními a sděleními, pokud jich bude zapotřebí.

Stalo se a podepsáno v Opavě 19. listopadu 1820.

Metternich – Hardenberg – Nesselrode – Bernstorff – Capodistrias

Dodatek k protokolu z 19. listopadu 1820:
Ve shodě se zásadami, stanovenými v předběžném protokolu z dnešního dne, a aby se přikročilo k aplikaci těchto zásad v neapolských záležitostech, vlády, které podepsaly protokol, se dohodly:

1. Poslat J. V. králi sicilskému pozvání, jehož text je připojen k tomuto protokolu.

2. Doprovodit tento dopis instrukcí, rovněž přiloženou, která bude poslána vyslancům dvora rakouského, pruského a ruského v Neapoli.

Když se vlády dohodly na tomto zákroku, měly na mysli:

1. nezanedbat žádný prostředek, který mají ve své moci, aby zcela a úplně osvobodily J. V. sicilského krále;

2. nabídnout národu ve vznešené osobě jeho zákonného vladaře zprostředkovatele, který po politováníhodných důsledcích událostí z 2. července může jediný smířit obnovení pořádku v Království obojí Sicílie s klidem ostatní Itálie a Evropy.

Podle výsledku tohoto zákroku si mocnosti vyhrazují, že se s konečnou platností dohodnou na opatřeních, která uplatní k vykonání plánu, jehož zásady byly sepsány v předběžném protokolu.

Páni vyslanci Francie a Velké Británie budou vyzváni, aby předložili svým vládám obsah tohoto protokolu a přání rakouského a pruského dvora, aby se Francie a Velká Británie s nimi spojily k přátelským zákrokům, ve stejném smyslu určeným J. V. králi sicilskému.

Mimoto bylo dohodnuto, že o tomto zákroku budou informovány dvory v Římě, Turíně a Toskáně, poněvadž jsou zvláště zainteresovány v neapolských záležitostech.

Stalo se a podepsáno v Opavě 19. listopadu 1820.

Mettternich – Hardenberg – Bernstorff – Nesselrode – Capodistrias